or - онтологија

или повеќе

Вид збор: Сврзник
За поврзување зборови или зборовни состави при што едната можност ја исклучува другата.
За поврзување реченици меѓу кои се развива разделен однос, притоа преку него се воведува алтернатива или поинаква можност.
За појаснување или за воведување соодветник при именувањето на лице, на предмет или на дејство.
Со лексички конкретизатори: За нагласување и за објаснување поинаква можност, заедно со: пак, можеби, барем и сл.
Со лексички конкретизатори: За засилување на појаснувањето и на воведувањето на истозначната алтернатива, заедно со: поточно, подобро и сл.