when - онтологија

кога повеќе

Вид збор: Сврзник
Во зависносложени временски (темпорални) реченици, во составот на зависната дел-реченица.
Во условни зависносложени реченици, cо можен начин.
Во условни зависносложени реченици, со надвременско значење за да се изрази особен вид (исполнет) услов.
Во независносложени реченици кога во дел-речениците се одвиваат истовремени дејства, формално независносложени реченици.

штом повеќе

Вид збор: Сврзник
веднаш, откога, кога
ако, бидејќи