алт (м.)

9. Догорува летото во созвучја на горчлив алт.
„Камена“ од Анте Поповски (1972)
Догорувам во созвучја на горчлив алт.
„Камена“ од Анте Поповски (1972)
- Неможно е – проговара со мек алт, речиси баритон – фотографиите се снимени во триесеттите.
„Слово за змијата“ од Александар Прокопиев (1992)
Гласовите се престорија во хор во кој водечки алт го врескаше моето име – тоа гласот од шалтерот упорно ја истураше својата еднолична содржина.
„Ниска латентна револуција“ од Фросина Наумовска (2010)