афт м.

афт (м.)

ПАНДЕ: Афти по вратот, кога не разбираш. (Се смее).
„Парите се отепувачка“ од Ристо Крле (1938)